دسترسی سریع
ردیفنوع فعالیتعنواندانشجواستاد راهنمازمانمکان
1 دفاع ارشد
نیما صالحی بانه مهرداد یوسف زمانی
1398/06/26
13:30 - 12:00 
دانشکده هنر و معماری
کلاس 205 
2 دفاع ارشد - الهام شریعتی مهرداد یوسف زمانی
1398/06/26
14:30 - 13:300 
دانشکده هنر و معماری
کلاس 205 
3 دفاع ارشد - طارق مرادی سارا سلیمانی
1398/06/27
11:30 - 10:30 
دانشکده هنر و معماری
کلاس 205 
4 دفاع ارشد - عبدالرحیم حسن‌پور صلاح‌الدین مولانایی
1398/06/27
13:30 - 12:30 
دانشکده هنر و معماری
کلاس 205 
 

 
بهمن ماه 98
 
ردیفنوع فعالیتعنواندانشجواستاد راهنمازمانمکان
1دفاع ارشد
نگار خورنگدکتر بختیار بهرامی
1398/11/26
12:00-13:00         
دانشکده هنر و معماری
کلاس 201 
2دفاع ارشد-حسام بهرامی کمانگر دکتر مهرداد یوسف زمانی
1398/11/26
14:00 - 13:00 
دانشکده هنر و معماری
کلاس 201 
3دفاع ارشد-لیلا رضاییدکتر بختیار بهرامی
1398/11/27
13:300 - 12:00 
دانشکده هنر و معماری
کلاس 201 
4دفاع ارشد-فاروق کریمیانصلاح‌الدین مولانایی
1398/11/30
13:30 - 12:30 
دانشکده هنر و معماری
کلاس 201 
 

 
شهریورماه 99 
ردیفنوع فعالیتعنواندانشجواستاد راهنمازمانمکان
1دفاع ارشد
دریا افشاردکتر صلاح الدین ویسی
1399/06/29
12:00-13:00         
بصورت مجازی سامانه lms
http://vc5.uok.ac.ir/r5mei7zl2uh/?session=breezbreez7azc3rsohtoiyh6n
2دفاع ارشد-پویا ورمزیازی
دکتر صلاح الدین ویسی
1399/06/31
13:00 - 12:00 
بصورت مجازی سامانه lms
http://vc5.uok.ac.ir/r94led3xmad/?session=breezbreeznxxde8v6xg9n4tu2