دسترسی سریع
شهریور 1398
ردیف نوع فعالیت عنوان دانشجو استاد راهنما زمان مکان
1 دفاع ارشد - دیاری آریان کیومرث حبیبی
1398/06/24
12:00 - 11:00 
دانشکده هنر و معماری
کلاس 204 
2 دفاع ارشد - اعظم حسن‌آبادی کیومرث ایراندوست
1398/06/25
11:00 - 10:00 
دانشکده هنر و معماری
کلاس 204 
3 دفاع ارشد - سمیه شاه محمدنژاد کیومرث ایراندوست
1398/06/25
12:00 - 11:00 
دانشکده هنر و معماری
کلاس 204 
4 دفاع ارشد - محمد گویلی کیومرث ایراندوست
1398/06/25
13:00 - 12:00 
دانشکده هنر و معماری
کلاس 204 

دفاع ارشد - شیلان حیدریان کیومرث ایراندوست
1398/06/25
14:00 - 13:00 
دانشکده هنر و معماری
کلاس 205
بهمن 1398
ردیف نوع فعالیت عنوان دانشجو استاد راهنما زمان مکان
1 دفاع ارشد - احمد شیخ احمدی دکتر کیومرث حبیبی
98/11/27
12:00تا13:00                  
دانشکده هنر و معماری کلاس 204
            
 2 دفاع ارشد - انصار اکبری دکتر هوشمند علیزاده
98/11/28
13:00تا14:00
 دانشکده هنر و معماری کلاس 204 
 3 دفاع ارشد - رزگار کریمی حاجی پمق دکتر کیومرث حبیبی
98/11/28
 12:00تا13:00
 دانشکده هنر و معماری کلاس 201 
 
دفاع های شهریور ماه 1399
ردیفنوع فعالیتعنواندانشجواستاد راهنمازمانمکان
1 دفاع ارشد-ناصح ولی پوردکتر کیومرث حبیبی
99/06/29
12:00تا13:00                  
 دانشکده هنر و معماری کلاس 201
            
 2 دفاع ارشد -معصومه ملایی
دکتر کیومرث حبیبی
99/06/30
13:00تا14:00
بصورت مجازی در سامانه lms