دسترسی سریع

مسئولین دانشکده مهندسی

پرهام مرادی دولت آبادی
پرهام مرادی دولت آبادی رییس دانشکده مهندسی
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشیار
p.moradi [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/moradi
دپارتمان مهندسی کامپیوتر - اتاق 213 -
یزدان باتمانی
یزدان باتمانی معاونت آموزشی دانشکده مهندسی
گروه قدرت و کنترل دانشیار
y.batmani [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Yazdan_Batmani
دپارتمان مهندسی برق - اتاق 207 -
روناک دقیق
روناک دقیق معاون پژوهشی دانشکده مهندسی
گروه مکانیک دانشیار
r.daghigh [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Roonak_Daghigh
دپارتمان مهندسی مکانیک- اتاق 214 -
روسای پیشین
نام و نام خانوادگی دوره تصدی
دکتر هیوا فاروقی
بهمن 1393 تا خرداد 1397
دکتر هوشنگ دباغ آذر 1391 تا بهمن 1393
دکتر فردین اخلاقیان آبان 1389 تا آذر 1391
دکتر رحمت‌الله میرزایی آبان 1386 تا ابان 1389
دکتر حبیب‌الله دانیالی فروردین 1384 تا آبان 1386
دکتر حاجی حسین عزیزی فروردین 1382 تا فروردین 1384
دکتر مرتضی بسطامی تیر 1381 تا فروردین 1382
دکتر عبدالباقی رضازاده شهریور 1387 تا تیر 1381
دکتر رحمت‌الله میرزایی تیر 1376 تا شهریور 1378
دکتر عیسی نخعی مهر 1374 تا تیر 1376