دسترسی سریع
فرانک اخلاقیان طاب
فرانک اخلاقیان طاب -
گروه مهندسی شیمی دانشیار
fr.akhlaghian [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Faranak_Akhlaghian
دپارتمان مهندسی شیمی - اتاق 216 -
روجیار اکبری سنه
روجیار اکبری سنه -
گروه مهندسی شیمی استادیار
r.akbari [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Rojiar_AkbariSene
دانشکده مهندسی-گروه مهندسی شیمی-اتاق 206 -
رضا بیگزاده
رضا بیگزاده -
گروه مهندسی شیمی استادیار
r.beigzadeh@uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Reza_Beigzadeh
دانشکده مهندسی- گروه مهندسی شیمی-اتاق 106 -
مهرداد خامفروش
مهرداد خامفروش مدیر امور پژوهشی دانشگاه
گروه مهندسی شیمی دانشیار
m.khamforoush [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/m_khamforoush
دپارتمان مهندسی شیمی - اتاق 210 -
فرهاد رحمانی چیانه
فرهاد رحمانی چیانه -
گروه مهندسی شیمی استادیار
F.rahmanichiyane [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Farhad_RahmaniChianeh
دانشکده مهندسی- گروه مهندسی شیمی-ساختمان شماره2- اتاق 102 -
سید امید رستگار
سید امید رستگار مدیرگروه مهندسی شیمی
گروه مهندسی شیمی استادیار
so.rastegar [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/SeyedOmid_Rastegar
دانشکده مهندسی- گروه مهندسی شیمی- اتاق 102 -