دسترسی سریع

هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

فردین اخلاقیان طاب
فردین اخلاقیان طاب -
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشیار
f.akhlaghian [at] uok.ac.ir http://research.uok.ac.ir/~fakhlaghian
دپارتمان مهندسی کامپیوتر - اتاق 204 -
روجیار پیرمحمدیانی
روجیار پیرمحمدیانی مدیرگروه مهندسی کامپیوتر
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات استادیار
r.pirmohamadiani [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Rojiar_Pirmohammadiani
دانشکده مهندسی- گروه کامپیوتر- دپارتمان1- اتاق 209 -
آمانج خرمیان
آمانج خرمیان مدیر مرکز آموزش‌های مجازی
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات استادیار
a.khorramian [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Amanj_Khorramian
دپارتمان مهندسی کامپیوتر - اتاق 107 -
فاطمه دانشفر
فاطمه دانشفر -
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات استادیار
f.daneshfar [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Fateme_Daneshfar
- -
محسن رمضانی
محسن رمضانی -
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات استادیار
m.ramazani@uok.ac.ir http://www.eng.uok.ac.ir/mramazani
- -
صادق سلیمانی
صادق سلیمانی -
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات استادیار
S.Sulaimany[at]uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/sulaimany
دپارتمان مهندسی کامپیوتر - اتاق 102 08733627722 (داخلی 3336)
علیرضا عبداله پوری
علیرضا عبداله پوری عضو هیئت علمی
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشیار
abdollahpouri [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/abdollahpouri
دپارتمان مهندسی کامپیوتر - اتاق 214 (3339) داخلی
سعدون عزیزی
سعدون عزیزی مدیر مرکز محاسبات سریع
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات استادیار
s.azizi[at]uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/s.azizi
دانشکده مهندسی، ساختمان شماره 1، اتاق 102 -
آزاده فاروقی
آزاده فاروقی -
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات استادیار
A.Faroughi [at] uok.ac.ir
دانشکده فنی - اتاق 202 -
پرهام مرادی دولت آبادی
پرهام مرادی دولت آبادی رییس دانشکده مهندسی
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشیار
p.moradi [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/moradi
دپارتمان مهندسی کامپیوتر - اتاق 213 -
متن