دسترسی سریع
نحوه ارزشیابی دروس پایان ترم نیمسال دوم تحصیلی 98-99
ابزار دقیق- شکوهی
الکترونیک قدرت -میرزایی
ارزیابی دیجیتال 1- میرزایی
ارزیابی شبکه مخابراتی ارشد-فتحی
ارزیابی شبکه مخابراتی کارشناسی-فتحی
ارزیابی مباحث ویژه-فتحی
اصول سیستم های مخابراتی- کیهان حسینی
الکترومغناطیس- فریدون حسین پناهی
الکترونیک قدرت- غلامی
برنامه‌نویسی کامپیوتر(08-7098008)- شادیه خدا کرم زاده
درس الکترونیک آنالوگ- بشیر فتوحی
الکترونیک2- بشیر فتوحی
مدارهای پالس و دیجیتال- فتوحی
ریاضی مهندسی- کیهان حسینی
ریاضیات مهندسی- یزدان باتمانی
سیستمهای کنترل دیجیتال- باتمانی
شناسایی سیستم- بیگ زاده
فرزاد حسین پناهی
ماشین 1- غلامی
ماشین 2- غلامی
مباحث ویژه در مهندسی قدرت 1- شفیعی
مبانی برق 2- حسین مخدومی
مبانی کارآفرینی- ارشد حسینی
مدارهای الکتریکی 1- بهرام آرا
مدارهای الکتریکی 2_1- بیگ زاده
مدارهای الکتریکی 2_2- کیهان حسینی
معادلات دیفرانسیل- کیهان حسینی
کنترل تطبیقی- باتمانی
کنترل توان راکتیو- مشتاق
کنترل پیش بین- شفیعی
فایل های مفید
فرم انتخاب استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد
برنامه چهارساله مهندسی برق گرایش الکترونیک (ورودی‌های 92 تا 94)
برنامه چهارساله مهندسی برق گرایش قدرت (ورودی‌های 92 تا 94)
برنامه مصوب مهندسی برق مقطع کارشناسی ورودی‌های ماقبل 92
برنامه مصوب بازنگری شده مهندسی برق مقطع کارشناسی
فرم پیش ثبت‌نام دانشجویان تحصیلات تکمیلی
فرم تعهدنامه آموزشی و پژوهشی دانشجویان دکتری
برنامه تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد برق - کنترل (ما قبل 96)
فرم تعریف پروژه کارشناسی
برنامه چهارساله مهندسی برق گرایش الکترونیک (ورودی‌های 95 به بعد)
برنامه چهارساله مهندسی برق گرایش قدرت (ورودی‌های 95 به بعد)
برنامه مصوب مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد
فرم تعهدنامه دانشجویان کارشناسی جهت تعیین استاد راهنما
لیست دروس مقطع کارشناسی ارشد گرایش مخابرات
لیست دروس مقطع کارشناسی ارشد گرایش افزاره‌های میکرو و نانو الکترونیک
لیست دروس مقطع کارشناسی ارشد گرایش مدارهای مجتمع
لیست دروس مقطع کارشناسی ارشد گرایش سیستم‌های قدرت
لیست دروس مقطع کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی
برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد گرایش کنترل (ورودی‌های 96 به بعد)
برنامه چهارساله مهندسی برق گرایش کنترل (ورودی 95 و به بعد)