دسترسی سریع
یزدان باتمانی
یزدان باتمانی معاونت آموزشی دانشکده مهندسی
گروه قدرت و کنترل دانشیار
y.batmani [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Yazdan_Batmani
دپارتمان مهندسی برق - اتاق 207 -
برمک بیگ زاده نوعی
برمک بیگ زاده نوعی -
گروه قدرت و کنترل استادیار
-
- -
حسن بیورانی
حسن بیورانی -
گروه قدرت و کنترل استاد
bevrani [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/bevrani
دپارتمان مهندسی برق - اتاق 105 -
علی حسامی نقشبندی
علی حسامی نقشبندی -
گروه قدرت و کنترل دانشیار
hesami [at] uok.ac.ir https://eng.uok.ac.ir/ahn
دپارتمان مهندسی برق - اتاق 212 داخلی 3312
نوید رضایی
نوید رضایی مدیرگروه مهندسی برق - قدرت و کنترل
گروه قدرت و کنترل دانشیار
n.rezaei [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/n.rezaei
دپارتمان مهندسی برق-اتاق 206 -
قباد شفیعی
قباد شفیعی مدیر امور بین‌الملل
گروه قدرت و کنترل دانشیار
q.shafiee [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/q.shafiee
دپارتمان مهندسی برق- اتاق 202 -
هادی طاریمرادی
هادی طاریمرادی -
گروه قدرت و کنترل استادیار
h.tarimoradi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Hadi_Tarimoradi
دپارتمان مهندسی برق - اتاق 203 -
مهرداد غلامی
مهرداد غلامی -
گروه قدرت و کنترل استادیار
M.Gholami [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Mehrdad_Gholami
دپارتمان مهندسی برق - اتاق 203 -
هیمن گل پیرا
هیمن گل پیرا -
گروه قدرت و کنترل دانشیار
hemin.golpira [at] uok.ac.ir https://eng.uok.ac.ir/hemin.golpira
دپارتمان مهندسی برق - اتاق 208 -
جمال مشتاق
جمال مشتاق مدیر امورفنی و نظارت بر طرحهای عمرانی
گروه قدرت و کنترل استاد
j.moshtagh [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Jamal_Moshtagh
دپارتمان مهندسی برق - اتاق 217 33660079 (5151)
...21