دسترسی سریع
هادی جهانی راد
هادی جهانی راد مدیر گروه مهندسی برق الکترونیک و مخابرات
گروه الکترونیک و مخابرات استادیار
h.jahanirad [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Hadi_Jahanirad
ساختمان شماره 1 - اتاق 212 -
فرزاد حسین پناهی
فرزاد حسین پناهی -
گروه الکترونیک و مخابرات استادیار
farzad.h.panahi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Farzad_HPanahi
دپارتمان مهندسی برق- اتاق 207 -
فریدون حسین پناهی
فریدون حسین پناهی -
گروه الکترونیک و مخابرات استادیار
fereidoun.h.panahi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Fereidoun_HPanahi
دانشکده مهندسی گروه برق -
سید کیهان حسینی
سید کیهان حسینی -
گروه الکترونیک و مخابرات استادیار
k.hosseini [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Keyhan_Hosseini
دپارتمان مهندسی برق - اتاق 102 -
محمد رزاقی
محمد رزاقی معاون آموزشی دانشگاه کردستان
گروه الکترونیک و مخابرات دانشیار
m.razaghi [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/razaghi
دپارتمان مهندسی برق - اتاق 210 -
مهسا شیرزادیان گیلان
مهسا شیرزادیان گیلان -
گروه الکترونیک و مخابرات استادیار
m.shirzadian [at] uok.ac.ir
- -
محمد فتحی
محمد فتحی مدیر فناوری
گروه الکترونیک و مخابرات دانشیار
mfathi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Mohammad_Fathi
دپارتمان مهندسی برق - اتاق 215 (3312) داخلی
رضا محمدخانی
رضا محمدخانی -
گروه الکترونیک و مخابرات استادیار
r.mohammadkhani [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/mohammadkhani
دپارتمان مهندسی برق - اتاق 202 -
مهندسی الکترونیک و مخابرات