دسترسی سریع
فردین احمدی زر
فردین احمدی زر -
گروه صنایع دانشیار
f.ahmadizar [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Fardin_Ahmadizar
دپارتمان مهندسی صنایع- اتاق 216 087-33669162
جمال ارکات
جمال ارکات هیئت علمی گروه صنایع
گروه صنایع استاد
j.arkat [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Jamal_Arkat
دپارتمان مهندسی صنایع- اتاق 218 087-33660073
محمود شهرخی
محمود شهرخی -
گروه صنایع دانشیار
m.shahrokhi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Mahmoud_Shahrokhi
دپارتمان مهندسی صنایع- اتاق305 -
هیبت اله صادقی
هیبت اله صادقی مدیر گروه مهندسی صنایع
گروه صنایع استادیار
h.sadeghi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Heibatolah_Sadeghi
دپارتمان مهندسی صنایع- اتاق103 -
علیرضا عیدی
علیرضا عیدی -
گروه صنایع دانشیار
Alireza.eydi [at] uok.ac.ir - eydi81 [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Alireza_Eydi
دپارتمان مهندسی صنایع- اتاق104 -
هیوا فاروقی
هیوا فاروقی -
گروه صنایع دانشیار
h.farughi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Hiwa_Farughi
ساختمان شماره 4 مهندسی- اتاق 303 -
حمید فرورش
حمید فرورش مدیر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری دانشگاه
گروه صنایع استادیار
farvaresh [at] uok.ac.ir http://research.uok.ac.ir/~farvaresh/en
دپارتمان مهندسی صنایع- اتاق211 -
عبدالسلام قادری
عبدالسلام قادری مدیر آموزش
گروه صنایع دانشیار
ab.ghaderi [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/ghaderi
دپارتمان مهندسی صنایع- اتاق206 087-33664600
انور محمودی
انور محمودی مدیر امور دانشجویان بین‌المللی
گروه صنایع دانشیار
anwar.mahmoodi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Anwar_Mahmoodi
دپارتمان مهندسی صنایع - اتاق 302 -