دسترسی سریع
مسعود ابراهیمی
مسعود ابراهیمی -
گروه مکانیک دانشیار
ma.ebrahimi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Masood_Ebrahimi
دپارتمان مهندسی مکانیک- اتاق 207 -
بهمن احمدی
بهمن احمدی -
گروه مکانیک استادیار
b.ahmadi [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی مکانیک - اتاق 103 -
نبرد حبیبی
نبرد حبیبی -
گروه مکانیک استادیار
N.Habibi [at] uok.ac.ir - phd.st_habibi [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Nabard_Habibi
دپارتمان مهندسی مکانیک- اتاق 213 -
آرمان حسنی
آرمان حسنی -
گروه مکانیک استادیار
a.hasani [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/A.Hasani
دپارتمان مهندسی مکانیک- اتاق 104 -
روناک دقیق
روناک دقیق معاون پژوهشی دانشکده مهندسی
گروه مکانیک دانشیار
r.daghigh [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Roonak_Daghigh
دپارتمان مهندسی مکانیک- اتاق 214 -
آرمان صادقی
آرمان صادقی مدیر گروه مهندسی مکانیک
گروه مکانیک دانشیار
armansadeghi [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/a.sadeghi
دپارتمان مهندسی مکانیک- اتاق 207 -
سیروان فرهادی
سیروان فرهادی -
گروه مکانیک استادیار
s.farhadi [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/farhadi
دپارتمان مهندسی مکانیک- اتاق 211 -
منصور لهونیان
منصور لهونیان -
گروه مکانیک استادیار
mlahonian [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Mansour_Lahonian
دپارتمان مهندسی مکانیک- اتاق 217 -
سیروان محمدی
سیروان محمدی -
گروه مکانیک استادیار
s.mohammadi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Sirvan_Mohammadi
دپارتمان مهندسی مکانیک- اتاق103 -