دسترسی سریع
حاصل امینی خوشالان
حاصل امینی خوشالان -
گروه معدن استادیار
h.amini [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Hasel_Aminikhoshalan
دپارتمان مهندسی معدن- اتاق 203 -
محمد پارسا صدر
محمد پارسا صدر -
گروه معدن استادیار
m.parsa [at] uok.ac.ir
- -
محمد رضایی
محمد رضایی مدیر گروه مهندسی معدن
گروه معدن دانشیار
m.rezaei [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Mohammad_Rezaei
دپارتمان مهندسی معدن - اتاق 209 داخلی 3270
سید هادی شاهچراغی
سید هادی شاهچراغی -
گروه معدن استادیار
-
- -
هاشم شاهسونی
هاشم شاهسونی -
گروه معدن دانشیار
h.shahsavani [at] uok.ac.ir - h_shahsavany [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Hashem_Shahsavani
دپارتمان مهندسی معدن - اتاق 203 08733622736 (3394)
آلان شوکتی
آلان شوکتی -
گروه معدن استادیار
-
دانشکده مهندسی، ساختمان شماره 2، گروه مهندسی معدن، اتاق 209 -
حاجی حسین عزیزی
حاجی حسین عزیزی -
گروه معدن استاد
h.azizi [at] uok.ac.ir - azizi1345 [at] gmail.com http://scimet.uok.ac.ir/Hossein_Azizi
دپارتمان مهندسی معدن - اتاق 204 0871-6660073
کامران مصطفائی
کامران مصطفائی -
گروه معدن استادیار
-
- -
ایرج نجم الدینی
ایرج نجم الدینی -
گروه معدن مربی
i.najmoddini [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Iraj_Najmoddini
دپارتمان مهندسی معدن، اتاق 202 -