دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده مهندسی

مسعود ابراهیمی
مسعود ابراهیمی -
گروه مکانیک دانشیار
ma.ebrahimi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Masood_Ebrahimi
دپارتمان مهندسی مکانیک- اتاق 207 -
بهمن احمدی
بهمن احمدی -
گروه مکانیک استادیار
b.ahmadi [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی مکانیک - اتاق 103 -
سلمان احمدی
سلمان احمدی -
گروه عمران استادیار
s.ahmadi [at] uok.ac.ir - salman.ahmady [at] gmail.com http://scimet.uok.ac.ir/Salman_Ahmadi
دپارتمان مهندسی عمران - اتاق 215 -
فردین احمدی زر
فردین احمدی زر -
گروه صنایع دانشیار
f.ahmadizar [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Fardin_Ahmadizar
دپارتمان مهندسی صنایع- اتاق 216 087-33669162
فرانک اخلاقیان طاب
فرانک اخلاقیان طاب -
گروه مهندسی شیمی دانشیار
fr.akhlaghian [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Faranak_Akhlaghian
دپارتمان مهندسی شیمی - اتاق 216 -
فردین اخلاقیان طاب
فردین اخلاقیان طاب -
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشیار
f.akhlaghian [at] uok.ac.ir http://research.uok.ac.ir/~fakhlaghian
دپارتمان مهندسی کامپیوتر - اتاق 204 -
جمال ارکات
جمال ارکات هیئت علمی گروه صنایع
گروه صنایع استاد
j.arkat [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Jamal_Arkat
دپارتمان مهندسی صنایع- اتاق 218 087-33660073
حاصل امینی خوشالان
حاصل امینی خوشالان -
گروه معدن استادیار
h.amini [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Hasel_Aminikhoshalan
دپارتمان مهندسی معدن- اتاق 203 -
روجیار اکبری سنه
روجیار اکبری سنه -
گروه مهندسی شیمی استادیار
r.akbari [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Rojiar_AkbariSene
دانشکده مهندسی-گروه مهندسی شیمی-اتاق 206 -
محسن ایثاری
محسن ایثاری -
گروه عمران استادیار
m.isari [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی عمران - اتاق 102 -
...54321