دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده مهندسی

یزدان باتمانی
یزدان باتمانی معاونت آموزشی دانشکده مهندسی
گروه قدرت و کنترل دانشیار
y.batmani [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Yazdan_Batmani
دپارتمان مهندسی برق - اتاق 207 -
جمیل بهرامی
جمیل بهرامی -
گروه عمران استادیار
jbahrami [at] uok.ac.ir - jamil.bahrami [at] gmail.com http://scimet.uok.ac.ir/Jamil_Bahrami
دپارتمان مهندسی عمران - اتاق 219 087-33665310
برمک بیگ زاده نوعی
برمک بیگ زاده نوعی -
گروه قدرت و کنترل استادیار
-
- -
رضا بیگزاده
رضا بیگزاده -
گروه مهندسی شیمی استادیار
r.beigzadeh@uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Reza_Beigzadeh
دانشکده مهندسی- گروه مهندسی شیمی-اتاق 106 -
حسن بیورانی
حسن بیورانی -
گروه قدرت و کنترل استاد
bevrani [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/bevrani
دپارتمان مهندسی برق - اتاق 105 -
محمد پارسا صدر
محمد پارسا صدر -
گروه معدن استادیار
m.parsa [at] uok.ac.ir
- -
روجیار پیرمحمدیانی
روجیار پیرمحمدیانی مدیرگروه مهندسی کامپیوتر
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات استادیار
r.pirmohamadiani [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Rojiar_Pirmohammadiani
دانشکده مهندسی- گروه کامپیوتر- دپارتمان1- اتاق 209 -
هادی جهانی راد
هادی جهانی راد مدیر گروه مهندسی برق الکترونیک و مخابرات
گروه الکترونیک و مخابرات استادیار
h.jahanirad [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Hadi_Jahanirad
ساختمان شماره 1 - اتاق 212 -
نبرد حبیبی
نبرد حبیبی -
گروه مکانیک استادیار
N.Habibi [at] uok.ac.ir - phd.st_habibi [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Nabard_Habibi
دپارتمان مهندسی مکانیک- اتاق 213 -
علی حسامی نقشبندی
علی حسامی نقشبندی -
گروه قدرت و کنترل دانشیار
hesami [at] uok.ac.ir https://eng.uok.ac.ir/ahn
دپارتمان مهندسی برق - اتاق 212 داخلی 3312
...54321