دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده مهندسی

آرمان حسنی
آرمان حسنی -
گروه مکانیک استادیار
a.hasani [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/A.Hasani
دپارتمان مهندسی مکانیک- اتاق 104 -
فرزاد حسین پناهی
فرزاد حسین پناهی -
گروه الکترونیک و مخابرات استادیار
farzad.h.panahi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Farzad_HPanahi
دپارتمان مهندسی برق- اتاق 207 -
فریدون حسین پناهی
فریدون حسین پناهی -
گروه الکترونیک و مخابرات استادیار
fereidoun.h.panahi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Fereidoun_HPanahi
دانشکده مهندسی گروه برق -
سید کیهان حسینی
سید کیهان حسینی -
گروه الکترونیک و مخابرات استادیار
k.hosseini [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Keyhan_Hosseini
دپارتمان مهندسی برق - اتاق 102 -
مهرداد خامفروش
مهرداد خامفروش مدیر امور پژوهشی دانشگاه
گروه مهندسی شیمی دانشیار
m.khamforoush [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/m_khamforoush
دپارتمان مهندسی شیمی - اتاق 210 -
آمانج خرمیان
آمانج خرمیان مدیر مرکز آموزش‌های مجازی
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات استادیار
a.khorramian [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Amanj_Khorramian
دپارتمان مهندسی کامپیوتر - اتاق 107 -
مسعود خلیقی
مسعود خلیقی -
گروه عمران استادیار
m.khalighi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Masoud_Khalighi
دپارتمان مهندسی عمران- اتاق 204 -
فاطمه دانشفر
فاطمه دانشفر -
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات استادیار
f.daneshfar [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Fateme_Daneshfar
- -
هوشنگ دباغ
هوشنگ دباغ -
گروه عمران دانشیار
h.dabbagh [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Hooshang_Dabbagh
دپارتمان مهندسی عمران - اتاق 205 -
روناک دقیق
روناک دقیق معاون پژوهشی دانشکده مهندسی
گروه مکانیک دانشیار
r.daghigh [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Roonak_Daghigh
دپارتمان مهندسی مکانیک- اتاق 214 -
...54321