دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده مهندسی

فرهاد رحمانی چیانه
فرهاد رحمانی چیانه -
گروه مهندسی شیمی استادیار
F.rahmanichiyane [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Farhad_RahmaniChianeh
دانشکده مهندسی- گروه مهندسی شیمی-ساختمان شماره2- اتاق 102 -
محمد رزاقی
محمد رزاقی معاون آموزشی دانشگاه کردستان
گروه الکترونیک و مخابرات دانشیار
m.razaghi [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/razaghi
دپارتمان مهندسی برق - اتاق 210 -
سید امید رستگار
سید امید رستگار مدیرگروه مهندسی شیمی
گروه مهندسی شیمی استادیار
so.rastegar [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/SeyedOmid_Rastegar
دانشکده مهندسی- گروه مهندسی شیمی- اتاق 102 -
محمد رضایی
محمد رضایی مدیر گروه مهندسی معدن
گروه معدن دانشیار
m.rezaei [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Mohammad_Rezaei
دپارتمان مهندسی معدن - اتاق 209 داخلی 3270
نوید رضایی
نوید رضایی مدیرگروه مهندسی برق - قدرت و کنترل
گروه قدرت و کنترل دانشیار
n.rezaei [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/n.rezaei
دپارتمان مهندسی برق-اتاق 206 -
محسن رمضانی
محسن رمضانی -
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات استادیار
m.ramazani@uok.ac.ir http://www.eng.uok.ac.ir/mramazani
- -
صادق سلیمانی
صادق سلیمانی -
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات استادیار
S.Sulaimany[at]uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/sulaimany
دپارتمان مهندسی کامپیوتر - اتاق 102 08733627722 (داخلی 3336)
سید هادی شاهچراغی
سید هادی شاهچراغی -
گروه معدن استادیار
-
- -
هاشم شاهسونی
هاشم شاهسونی -
گروه معدن دانشیار
h.shahsavani [at] uok.ac.ir - h_shahsavany [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Hashem_Shahsavani
دپارتمان مهندسی معدن - اتاق 203 08733622736 (3394)
قباد شفیعی
قباد شفیعی مدیر امور بین‌الملل
گروه قدرت و کنترل دانشیار
q.shafiee [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/q.shafiee
دپارتمان مهندسی برق- اتاق 202 -
...65432