دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده مهندسی

محمود شهرخی
محمود شهرخی -
گروه صنایع دانشیار
m.shahrokhi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Mahmoud_Shahrokhi
دپارتمان مهندسی صنایع- اتاق305 -
آلان شوکتی
آلان شوکتی -
گروه معدن استادیار
-
دانشکده مهندسی، ساختمان شماره 2، گروه مهندسی معدن، اتاق 209 -
مهسا شیرزادیان گیلان
مهسا شیرزادیان گیلان -
گروه الکترونیک و مخابرات استادیار
m.shirzadian [at] uok.ac.ir
- -
آرمان صادقی
آرمان صادقی مدیر گروه مهندسی مکانیک
گروه مکانیک دانشیار
armansadeghi [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/a.sadeghi
دپارتمان مهندسی مکانیک- اتاق 207 -
هیبت اله صادقی
هیبت اله صادقی مدیر گروه مهندسی صنایع
گروه صنایع استادیار
h.sadeghi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Heibatolah_Sadeghi
دپارتمان مهندسی صنایع- اتاق103 -
هادی طاریمرادی
هادی طاریمرادی -
گروه قدرت و کنترل استادیار
h.tarimoradi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Hadi_Tarimoradi
دپارتمان مهندسی برق - اتاق 203 -
علیرضا عبداله پوری
علیرضا عبداله پوری عضو هیئت علمی
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشیار
abdollahpouri [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/abdollahpouri
دپارتمان مهندسی کامپیوتر - اتاق 214 (3339) داخلی
حاجی حسین عزیزی
حاجی حسین عزیزی -
گروه معدن استاد
h.azizi [at] uok.ac.ir - azizi1345 [at] gmail.com http://scimet.uok.ac.ir/Hossein_Azizi
دپارتمان مهندسی معدن - اتاق 204 0871-6660073
سعدون عزیزی
سعدون عزیزی مدیر مرکز محاسبات سریع
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات استادیار
s.azizi[at]uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/s.azizi
دانشکده مهندسی، ساختمان شماره 1، اتاق 102 -
علیرضا عیدی
علیرضا عیدی -
گروه صنایع دانشیار
Alireza.eydi [at] uok.ac.ir - eydi81 [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Alireza_Eydi
دپارتمان مهندسی صنایع- اتاق104 -
...76543