دسترسی سریع

کارمندان دانشکده مهندسی

سمیه امانی کارشناس گروه مهندسی کامپیوتر و مسئول سایت گروه
so.amani [at] uok.ac.ir 087-33667305
رضا بهرام ولدی کارشناس گروه مهندسی صنایع و مسئول کارگاه‌ها
- 087-33664488
داود رفیعی کارشناس آزمایشگاهها و کارگاههای گروه عمران
- داخلی 2391
ایوب زندکریمی کارپرداز دانشکده مهندسی
- 33662890
بختیار سبحانی کارشناس آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های گروه برق
- داخلی 3354
نادر شیخ احمدی مدیر امور عمومی
- -
لیلا صدیقیانی مسئول دفتر رییس دانشکده مهندسی
- 33660073
شعله عبداله زاده مسئول امورمالی دانشکده مهندسی
sh.abdollahzadeh [at] uok.ac.ir 3233
لیندا قادری کارشناس امور آموزشی (تحصیلات تکمیلی)
- داخلی 3389
غزاله قبادی کارشناس گروه مکانیک
g.ghobadi [at] uok.ac.ir -
...21