دسترسی سریع
ردیف نوع فعالیت عنوان دانشجو استاد راهنما زمان مکان
1 دفاع ارشد مدیریت جریان در مراکز داده حسیبه ناصری دکتر عبداله پوری
1398/6/31
ساعت 12 تا 13 
-
 2 دفاع ارشد یک روش یادگیری بهبود یافته نیمه‏ نظارتی با استفاده از انتشار برچسب مبتنی برگرافنگار هادی پورثابت دکتر مرادی

 1398/6/30
ساعت 10 تا 11 
 
 3 دفاع ارشد بهبود روش های انتخاب ویژگی بر مبنای ترکیب الگوریتم های مختلف جستجو در مجموعه داده های بزرگ مهسا محمدی دکتر اخلاقیان
 
1398/6/30
ساعت 11 تا 12