دسترسی سریع
ردیف نوع فعالیت عنوان دانشجو استاد راهنما زمان مکان
1 دفاع ارشد رقابت بین خرده فروشان با در نظر گرفتن خرید گروهی و فردی مشتریان دانیال محمودی دکتر محمودی

1398/6/27
ساعت 11 تا 12 
-
 2 دفاع ارشد بهینه  سازی قابلیت اطمینان سیستم های چندحالته سری-موازی با درنظرگرفتن عدم قطعیت فازی محمدجواد شمسی دکتر شهرخی
 1398/6/26
ساعت 14 تا 15
 
 3 دفاع ارشد مسئله مکان­یابی تسهیلات با در نظرگیری طراحی شبکه در حالت پویا مهدیس عاطفی فیروزجایی دکتر قادری
 
1398/6/27
ساعت 13 تا 14 
 
 4 دفاع ارشد P شیوا وکیلی دکتر فاروقی
 
1398/6/27
ساعت 12 تا 13