دسترسی سریع
ردیف نوع فعالیت عنوان دانشجو استاد راهنما زمان مکان
1 دفاع ارشد مطالعه عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی  نانو سیال در یک محفظه متخلخل استوانه هم مرکز خارج از مرکز تحت تاثیر میدان مغناطیسی خارجی میرسجاد رحیمی انامق دکتر لهونیان

1398/6/30
ساعت 11 تا 12 
-
 2 دفاع ارشد طراحی و ساخت جاذب های خورشیدی دارای لوله ی حرارتی مجتبی میرزایی کیا دکتر دقیق
 
1398/6/30
ساعت 16تا17 
 
 3 دفاع ارشد بررسی فرایند اکستروژن انبساطی تناوبی تحت شرایط کرنش صفحه ای برای مسیر B سید سلمان کریمی دکتر حسنی
 
1398/6/31
ساعت 10تا11 
 کلاس 203 ساختمان کلاسها
 4 دفاع ارشد بررسی فرایند اکستروژن انبساطی تناوبی تحت شرایط کرنش صفحه ای زانیار آبنوس دکتر حسنی
 
1398/6/31
ساعت 9تا10 
 کلاس203 ساختمان کلاسها
 5 دفاع ارشد طراحی و ساخت بازوی مکانیکی چند درجه آزادی با قابلیت شناسایی پارامترهای مجهول و کنترل تطبیقی حامد محمدی دکتر فرهادی
 
1398/6/31
ساعت 11تا12 
 تالار شیبانی
 6 دفاع ارشد آزادسازی تنش پسماند در اتصالات جوشکاری شده هادی خدایی دکتر فرهادی
 
1398/6/30
ساعت 9تا10 
 تالار شیبانی
 7 دفاع ارشد دارورسانی هدفمند در یک میکرورگ با احتساب برهم‌کنش بین گلبول‌های قرمز خون و نانو ذرات مغناطیسی، تحت تأثیر میدان مغناطیسی سپیده خدری دکتر لهونیان
 
1398/7/6
ساعت 14 تا15 
 تالار 
شیبانی