دسترسی سریع
ردیف نوع فعالیت عنوان دانشجو استاد راهنما زمان مکان
1 دفاع ارشد الگوریتم ردیابی نقطه بیشینه توان با گام متغیر در سلول های خورشیدی خداکرمی ساسان -
1398/6/23
ساعت 12 تا 13 
-
 2 دفاع ارشد ارزیابی امنیت دینامیک سیستمهای قدرت در حضور اندازهگیرهای ناحیه وسیع با استفاده از روشهای یادگیری ماشین بختیار منبری دکتر حسامی نقشبندی
 1398/6/3
ساعت 14 تا 151
 
 3 دفاع ارشد بهبود پایداری و کنترل ریزشبکه جزیره شده غیرعمدی با استفاده از اینورتر سنکرون مجازی سمیه ربانی دکتر بیورانی- دکتر باتمانی
 1398/6/27
ساعت 11 تا 12
 
 4 دفاع ارشد طیف سنجی مشارکتی  چند بانده و اختصاص منابع برای  اینترنت اشیاء( IoT) در شبکه های 5G رضوان حبیبی دکتر  محمد فتحی
 1398/6/30
ساعت 13 تا 14 
 
 5 دفاع ارشد بررسی و شبیه سازی لیزرهای فانو گلشن حمزهدکتر رزاقی 
 
1398/6/30
ساعت 10:30 تا 11:30 
 
 6 دفاع ارشد طراحی کنترل کننده غیرخطی تطبیقی به منظور کاهش ارتعاشات سازه هوشمند جداسازی شده از پایه سعید سورنی دکتر باتمانی
 
1398/6/31
ساعت 10تا11