دسترسی سریع
محمد امید اخگر
محمد امید اخگر مدیر امور مالی
گروه حسابداری استادیار
mo.akhgar [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/MohammadOmid_Akhgar
- -
پیمان امینی
پیمان امینی مدیر گروه حسابداری
گروه حسابداری استادیار
p.amini@uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Peyman_Amini
- -
رضا جامعی
رضا جامعی -
گروه حسابداری استادیار
frjamei [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Reza_Jamei
- -
شادی حسن زاده
شادی حسن زاده -
گروه حسابداری استادیار
-
- -
رضا زارعی
رضا زارعی -
گروه حسابداری مربی
r.zareie [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Reza_Zarei
- -
زانیار سجادی
زانیار سجادی مدیر مالی پارک علم و فناوری استان کردستان
گروه حسابداری استادیار
zanyar.sajjadi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Zanyar_Sajjadi
- -
محمد نظری پور
محمد نظری پور -
گروه حسابداری استادیار
mnazaripour [at] yahoo.com http://research.uok.ac.ir/~mnazaripour
دانشکده علوم انسانی - اتاق 308 08733624005 (2251)