دسترسی سریع

فایل‌ها و چارت‌های تحصیلی گروه مدیریت بازرگانی

برنامه‌ها و سرفصل‌های درسی
برنامه درسی کارشناسی گردشگری
برنامه درسی دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی
برنامه درسی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
برنامه درسی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار
فرم تعیین استاد راهنما
فرم تعیین موضوع پایان نامه و استاد راهنما
فرم گزارش پیشرفت پایان‏ نامه
فرآیند پایان نامه
چارت‌های درسی
چارت دروس کارشناسی مدیریت بازرگانی
مختص ورودی 94 به بعد
چارت دروس کارشناسی مدیریت (جهانگردی)
سال 1394
چارت پیشنهای انتخاب دروس کارشناسی گردشگری (ورودی 1396 به بعد)
چارت دروس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی_گرایش بازاریابی
چارت دروس کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار_گرایش استراتژی
چارت دروس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی_گرایش مدیریت استراتژیک
چارت دروس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی_گرایش کار آفرینی
چارت دروس کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار_گرایش بازاریابی
چارت دروس کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار_گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی