دسترسی سریع
زینب آئینی
زینب آئینی -
گروه مدیریت بازرگانی استادیار
z.aeeni [at] uok.ac.ir
- -
آرمان احمدی زاد
آرمان احمدی زاد -
گروه مدیریت بازرگانی استادیار
A.Ahmadizad [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Arman_Ahmadizad
- -
رضا شافعی
رضا شافعی -
گروه مدیریت بازرگانی دانشیار
shafeai [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Reza_Shafei
- -
فخرالدین معروفی نقدهی
فخرالدین معروفی نقدهی -
گروه مدیریت بازرگانی دانشیار
f.maroofi [at] uok .ac .ir http://scimet.uok.ac.ir/Fakhraddin_Maroofi
- -
سید محمد موسوی جد
سید محمد موسوی جد -
گروه مدیریت بازرگانی استادیار
sm.moosavi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/SayedMohammad_MoosaviJad
- -
خبات نسائی
خبات نسائی -
گروه مدیریت بازرگانی استادیار
- http://scimet.uok.ac.ir/Khabat_Nesaei
- -
فرهاد وفایی
فرهاد وفایی مدیر گروه مدیریت بازرگانی
گروه مدیریت بازرگانی استادیار
vafa408 [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Farhad_Vafaee
- -
پرویز کفچه
پرویز کفچه مدیر گروه پژوهشی مطالعات راهبردی و توسعه
گروه مدیریت بازرگانی استادیار
p.kafcheh [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Parviz_Kafcheh
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، شماره اتاق 228 087-33664600 (داخلی 2237)
سالار کهزادی
سالار کهزادی -
گروه مدیریت بازرگانی استادیار
s.kuhzady [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Salar_Kuhzady
- -