دسترسی سریع
خالد احمدزاده
خالد احمدزاده معاون اداری و مالی دانشگاه
گروه علوم اقتصادی استادیار
Kh.Ahmadzadeh [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Khaled_Ahmadzadeh
- 08733664364
بختیار جواهری
بختیار جواهری مدیر گروه علوم اقتصادی
گروه علوم اقتصادی استادیار
b.javaheri [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Bakhtiar_Javaheri
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، اتاق 217 2269
فاتح حبیبی
فاتح حبیبی معاون پژوهشکده کردستان شناسی
گروه علوم اقتصادی دانشیار
f.habibi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Fateh_Habibi
- (2312) داخلی
پروین علی مرادی افشار
پروین علی مرادی افشار -
گروه علوم اقتصادی استادیار
-
- -
علی فقه مجیدی
علی فقه مجیدی -
گروه علوم اقتصادی دانشیار
a.f.majidi [at] gmail.com http://scimet.uok.ac.ir/Ali_FeghehMajidi
- -
سامان قادری
سامان قادری -
گروه علوم اقتصادی استادیار
s.ghaderi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Saman_Ghaderi
- -
احمد محمدی
احمد محمدی معاون مالی پارک علم و فناوری استان کردستان
گروه علوم اقتصادی استادیار
- http://scimet.uok.ac.ir/Ahmad_Mohammadi
- -
زانا مظفری
زانا مظفری -
گروه علوم اقتصادی استادیار
-
- -