دسترسی سریع
عبدالله امینی
عبدالله امینی -
گروه علوم تربیتی استادیار
-
- -
سیدجمال بارخدا
سیدجمال بارخدا -
گروه علوم تربیتی استادیار
-
- -
کیوان بلندهمتان
کیوان بلندهمتان -
گروه علوم تربیتی دانشیار
k.bolandhematan [at] gmail.com http://scimet.uok.ac.ir/Keyvan_Bolandhematan
- -
سید مهدی حسینی
سید مهدی حسینی مدیر گروه پژوهشی تاریخ و فرهنگ پژوهشکده کردستان شناسی
گروه علوم تربیتی استادیار
smahdihosseni [at] gmail.com http://scimet.uok.ac.ir/SayedMehdi_Hosseini
- 087-33622701
محمد امجد زبردست
محمد امجد زبردست -
گروه علوم تربیتی استادیار
mazabardast [at] yahoo.com
- -
جمال سلیمی
جمال سلیمی مدیر مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه
گروه علوم تربیتی دانشیار
j_salimi2003 [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Jamal_Salimi
- -
ناصر شیربگی
ناصر شیربگی سرپرست دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه علوم تربیتی استاد
nshirbagi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Naser_Shirbagi
- -
مهدی صالحی
مهدی صالحی مدیر هسته گزینش دانشگاه کردستان
گروه علوم تربیتی استادیار
MehdiSalehi2020 [at] gmail.com http://scimet.uok.ac.ir/Mehdi_Salehi
- -
نعمت اله عزیزی
نعمت اله عزیزی -
گروه علوم تربیتی استاد
N.Azizi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Nematollah_Azizi
- -
خلیل غلامی
خلیل غلامی -
گروه علوم تربیتی دانشیار
khalil.gholami [at] gmail.com http://scimet.uok.ac.ir/Khalil_Gholami
- -
...21