دسترسی سریع
گروه در نظر دارد، مرکز مشاوره‌ی مجهز به سیستم صوتی - تصویری مداربسته، آیینه یک طرفه، دوربین فیلم برداری کنترل از راه دور تاسیس نماید. همچنین به منظور ارائه خدمات تخصصی دارای دو اتاق مجزا (اتاق مصاحبه فردی وگروهی) واتاق سوپروایزر و دانشجویان کارورز در رشته مشاوره باشد.
ویدئو، تلویزیون، نوارهای آموزشی (شامل مصاحبه فردی، خانوادگی و گروهی) و نیز آزمون های معتبر درزمینه مشاوره به ویژه مشاوره خانواده از دیگر امکانات و تجهیزات لازم برای مرکز مشاوره است که به منظور ارائه خدمات از آن‌ها استفاده شود، باید تهیه و راه‌ا‌ندازی شود. ضمناً گروه مشاوره دارای فصلنامه علمی - پژوهشی مشاوره و روان درمانی خانواده از سال 1389 است.