دسترسی سریع
احمد امانی
احمد امانی -
گروه مشاوره دانشیار
a.amani [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Ahmad_Amani
دانشکده علوم انسانی - اتاق 212 087-33626577 (2507)
محمد رستمی
محمد رستمی مدیر گروه مشاوره
گروه مشاوره استادیار
m.rostami [at] uok.ac.ir
دانشکده علوم انسانی - اتاق 204 087-33664600
امید عیسی نژاد
امید عیسی نژاد معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی
گروه مشاوره دانشیار
farhangmad [at] gmail.com - O.Isanejad [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Omid_Isanejad
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مشاوره، اتاق 111 (2300) داخلی
ناصر یوسفی
ناصر یوسفی -
گروه مشاوره دانشیار
n.yoosefi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Naser_Yoosefi
- -