دسترسی سریع
آرزو احمد پور
آرزو احمد پور -
گروه تربیت بدنی استادیار
- http://scimet.uok.ac.ir/Arezo_Ahmadpour
- -
بهزاد ایزدی
بهزاد ایزدی -
گروه تربیت بدنی دانشیار
b.izadi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Behzad_Izadi
- -
سید حسین حسینی مهر
سید حسین حسینی مهر -
گروه تربیت بدنی استادیار
- http://scimet.uok.ac.ir/SeyedHossein_Hosseinimehr
گروه تربیت بدنی، اتاق 108 -
رحمان رحیمی
رحمان رحیمی -
گروه تربیت بدنی دانشیار
rahman.rahimi [at] yahoo.com http://lit.uok.ac.ir/R.Rahimi
- 2353
داریوش شیخ الاسلامی وطنی
داریوش شیخ الاسلامی وطنی مدیر تحصیلات تکمیلی
گروه تربیت بدنی دانشیار
d.vatani [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Dariush_SheikholeslamiVatani
- -
سعید صادقی بروجردی
سعید صادقی بروجردی -
گروه تربیت بدنی استاد
sboroujerdi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Saeed_Sadeghibroujerdi
- -
مهدی عباس پور
مهدی عباس پور -
گروه تربیت بدنی استادیار
m.abbaspoor [at] uok.ac.ir
- -
سعید قائینی
سعید قائینی -
گروه تربیت بدنی استادیار
sghaeeni [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Saeed_Ghaeeni
- 087-33624028 (2353)
سردار محمدی
سردار محمدی -
گروه تربیت بدنی دانشیار
sardarmohammadii [at] gmail.com http://scimet.uok.ac.ir/Sardar_Mohammadi
- -
هیمن محمدی
هیمن محمدی -
گروه تربیت بدنی استادیار
- http://scimet.uok.ac.ir/Hemn_Mohammadi
- -
...21