دسترسی سریع
روانشناسی بالینی یکی از شاخه‌های روانشناسی است که هدف آن شناخت نابهنجاری‌های رفتار انسان و تغییر و درمان این نابهنجاری و طرق پیشگیری از آنها بر  اساس نظریات و روش‌های تشخیصی و درمانی موجود در علم روانشناسی است.

هدف از تربیت روانشناسان بالینی در سطح کارشناسی ارشد ارائه خدمات بالینی و پژوهشی و آموزشی پیشرفته در مراکز تشخیصی و درمانی موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز توانبخشی و پیشگیری با همکاری و نظارت استادان روانپزشکی و روانشناسان بالینی است.

رشته روانشناسی در مقطع ارشد در سال 1387 و در مقطع کارشناسی در سال 1388 در دانشگاه کردستان تاسیس شد. گروه روانشناسی علاوه براستفاده امکانات عمومی دانشکده همچون سایت‌های کامپیوتر، کتابخانه تخصصی، و غیره دارای آزمایشگاه روانشناسی و اتاق آینه دوطرفه می‌باشد. 

چارت درسی دوره کارشناسی رشته روانشناسی - بالینی
چارت درسی دوره کارشناسی ارشد رشته روانشناسی - بالینی
چارت درسی دوره کارشناسی ارشد رشته روانشناسی - شناختی