دسترسی سریع
فاتح رحمانی
فاتح رحمانی -
گروه روان شناسی استادیار
farahmani [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Fateh_Rahmani
دانشکده علوم انسانی - اتاق 206 (2258) داخلی
مهدی زمستانی
مهدی زمستانی مدیر مرکز مشاوره
گروه روان شناسی دانشیار
m.zemestan [at] gmail.com http://scimet.uok.ac.ir/Mehdi_Zemestani
دانشکده علوم انسانی- اتاق 106 (2246) داخلی
احمد سهرابی
احمد سهرابی -
گروه روان شناسی استادیار
sohrabya [at] gmail.com http://scimet.uok.ac.ir/Ahmad_Sohrabi
- -
ساناز عینی
ساناز عینی -
گروه روان شناسی استادیار
-
- -
زلیخا قلی زاده
زلیخا قلی زاده -
گروه روان شناسی استادیار
z.gholizadeh92 [at] yahoo.com
- -
فرزاد نصیری
فرزاد نصیری -
گروه روان شناسی استادیار
f.nasiri [at] uok.ac.ir
- -
آزاد همتی
آزاد همتی مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه
گروه روان شناسی دانشیار
A.hemmati [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Azad_Hemmati
- -