دسترسی سریع
سالم افسری
سالم افسری -
گروه فقه شافعی استادیار
salem.afsari [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Salem_Afsari
- -
فرزاد پارسا
فرزاد پارسا -
گروه فقه شافعی دانشیار
farzad4083 [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Farzad_Parsa
دانشکده علوم انسانی - اتاق 314 -
وریا حفیدی
وریا حفیدی -
گروه فقه شافعی استادیار
w.hafidi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Wrya_Hafidi
- -
سهیلا رستمی
سهیلا رستمی -
گروه فقه شافعی استادیار
rostamisoheila [at] gmail.com http://scimet.uok.ac.ir/Soheila_Rostami
- -
نوید نقشبندی
نوید نقشبندی مدیر گروه فقه شافعی
گروه فقه شافعی استادیار
naveednaghshbandi [at] yahoo.com
دانشکده علوم انسانی - اتاق 218 33664403 (2243)