دسترسی سریع
لقمان امامقلی
لقمان امامقلی -
گروه جامعه شناسی استادیار
-
- -
کمال خالق پناه
کمال خالق پناه -
گروه جامعه شناسی استادیار
- http://scimet.uok.ac.ir/Kamal_Khaleghpanah
- -
سعید خانی
سعید خانی -
گروه جامعه شناسی استادیار
s.khani [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Saeed_Khani
- داخلی 2298
حسین دانش مهر
حسین دانش مهر مدیر گروه جامعه شناسی
گروه جامعه شناسی دانشیار
hdaneshmehr@yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Hossien_DaneshMehr
- -
امید قادرزاده
امید قادرزاده رئیس پژوهشکده کردستان شناسی
گروه جامعه شناسی دانشیار
o.ghaderzadeh [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Omid_Ghaderzadeh
- 087-33624007
جمال محمدی
جمال محمدی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه جامعه شناسی دانشیار
j.mohammadi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Jamal_Mohammadi
- -