دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

بهزاد ایزدی
بهزاد ایزدی -
گروه تربیت بدنی دانشیار
b.izadi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Behzad_Izadi
- -
سیدجمال بارخدا
سیدجمال بارخدا -
گروه علوم تربیتی استادیار
-
- -
کیوان بلندهمتان
کیوان بلندهمتان -
گروه علوم تربیتی دانشیار
k.bolandhematan [at] gmail.com http://scimet.uok.ac.ir/Keyvan_Bolandhematan
- -
فرزاد پارسا
فرزاد پارسا -
گروه فقه شافعی دانشیار
farzad4083 [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Farzad_Parsa
دانشکده علوم انسانی - اتاق 314 -
کاوه پولادی
کاوه پولادی -
گروه حقوق استادیار
k.pouladi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Kaveh_Pouladi
- -
حیدر پیری
حیدر پیری -
گروه حقوق استادیار
-
- -
رضا جامعی
رضا جامعی -
گروه حسابداری استادیار
frjamei [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Reza_Jamei
- -
مرتضی جوانمردی صاحب
مرتضی جوانمردی صاحب -
گروه حقوق استادیار
m.javanmardis [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Morteza_Javanmardisaheb
- (2241) داخلی
بختیار جواهری
بختیار جواهری مدیر گروه علوم اقتصادی
گروه علوم اقتصادی استادیار
b.javaheri [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Bakhtiar_Javaheri
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، اتاق 217 2269
مهدی حاتمی
مهدی حاتمی -
گروه حقوق استادیار
hatamilaw [at] gmail.com http://scimet.uok.ac.ir/Mehdi_Hatami
- (2247) داخلی
...54321