دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

فاتح حبیبی
فاتح حبیبی معاون پژوهشکده کردستان شناسی
گروه علوم اقتصادی دانشیار
f.habibi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Fateh_Habibi
- (2312) داخلی
شادی حسن زاده
شادی حسن زاده -
گروه حسابداری استادیار
-
- -
سید مهدی حسینی
سید مهدی حسینی مدیر گروه پژوهشی تاریخ و فرهنگ پژوهشکده کردستان شناسی
گروه علوم تربیتی استادیار
smahdihosseni [at] gmail.com http://scimet.uok.ac.ir/SayedMehdi_Hosseini
- 087-33622701
سید حسین حسینی مهر
سید حسین حسینی مهر -
گروه تربیت بدنی استادیار
- http://scimet.uok.ac.ir/SeyedHossein_Hosseinimehr
گروه تربیت بدنی، اتاق 108 -
وریا حفیدی
وریا حفیدی -
گروه فقه شافعی استادیار
w.hafidi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Wrya_Hafidi
- -
کمال خالق پناه
کمال خالق پناه -
گروه جامعه شناسی استادیار
- http://scimet.uok.ac.ir/Kamal_Khaleghpanah
- -
سعید خانی
سعید خانی -
گروه جامعه شناسی استادیار
s.khani [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Saeed_Khani
- داخلی 2298
حسین دانش مهر
حسین دانش مهر مدیر گروه جامعه شناسی
گروه جامعه شناسی دانشیار
hdaneshmehr@yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Hossien_DaneshMehr
- -
فاتح رحمانی
فاتح رحمانی -
گروه روان شناسی استادیار
farahmani [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Fateh_Rahmani
دانشکده علوم انسانی - اتاق 206 (2258) داخلی
رحمان رحیمی
رحمان رحیمی -
گروه تربیت بدنی دانشیار
rahman.rahimi [at] yahoo.com http://lit.uok.ac.ir/R.Rahimi
- 2353
...54321