دسترسی سریع

کارمندان دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

فرشاد احمدی کارشناس آموزش - کنترل کلاس‌ها و سالن‌ها
- -
آرینا حسینی کارشناس آموزش
- 33660077
سیدعباس خالدیان رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
- -
سعدی سبحانی مسئول دفتر حوزه ریاست دانشکده
- -
سوسن شاکری رئیس اداره آموزش دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
- -
اکرم صالحی کارشناس گروه‌های آموزشی
- -
سامان عبدخدا کارشناس فناوری اطلاعات
s.abdekhoda@uok.ac.ir 2611
شیدا فتحی کتابدار بخش امانت کتابخانه ماموستا هه‌ژار
- 087-33664600 (2396)
محمد فرید محمد زاده صادق کارشناس آزمایشگاه و گروه تربیت بدنی
- -
کورش محمدخانی مسئول کتابخانه ماموستا هه ژار
k.mohamadkhani@uok.ac.ir 087-33664600 (2287)