دسترسی سریع

آموزش دانشکده

دانشکده زبان و ادبیات از مهر ماه 1391 پس از تفکیک از دانشکده ادبیات و علوم انسانی رسما فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را به عنوان یک دانشکده مستقل آغاز کرد. این دانشکده در مدت کوتاهی توانسته است با ایجاد رشته گرایشهای نو و استخدام اعضای هیئت علمی قدمی بزرگ در ارتقای شاخص های آموزشی و پژوهشی دانشگاه کردستان بردارد. این دانشکده در حال حاضر دارای 34 عضو هیات علمی است که از این تعداد 3 نفر استاد ، 8 نفر دانشیار و بقیه استادیار  هستند.
دانشکده زبان و ادبیات هم اکنون شامل چهار گروه آموزشی است که در رشته های زبان و ادبیات کردی در مقطع کارشناسی، زبان و ادبیات عربی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و زبان و ادبیات فارسی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد. گروه زبان و ادبیات انگلیسی شامل سه گرایش زبان و ادبیات انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی و زبان شناسی همگانی است که هر کدام در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.
این دانشکده دارای یک مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان است که برگزاری دوره های آموزش زبان فارسی برای دانشجویان خارجی دانشگاه کردستان را بر عهده دارد.
 

تعداد دانشجویان در حال تحصیل

تعداد کل دانشجوی کارشناسی: 810

تعداد کل دانشجوی کارشناسی ارشد: 392

تعداد کل دانشجوی دکتری: 35
تعداد کل دانشجو بین المللی: 24
 
تعداد دانشجویان فارغ التحصیل از 1379 تا 1400
مقطع کارشناسی: 2033
مقطع کارشناسی ارشد: 669
مقطع دکتری: 22  
چارت درسی دوره کارشناسی گروه های مختلف
کارشناسی ادبیات فارسی 94 به بعد
کارشناسی ادبیات انگلیسی 94 به بعد
کارشناسی آموزش زبان انگلیسی 94 به بعد
کارشناسی ادبیات عربی 94 به بعد
کارشناسی ادبیات کردی 94 به بعد
کارشناسی ادبیات کردی 96 به بعد
چارت درسی دوره کارشناسی ارشد گروه های مختلف
کارشناسی ارشد ادبیات فارسی 95 به بعد
کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی 95 به بعد
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی 96 به بعد
کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی 95 به بعد
کارشناسی ارشد ادبیات عربی 96 به بعد
چارت درسی دوره دکتری ارشد گروه های مختلف