دسترسی سریع

مسئولین دانشکده زبان و ادبیات

ابراهیم بدخشان
ابراهیم بدخشان سرپرست دانشکده زبان و ادبیات
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی دانشیار
badakhshane [at] gmail.com http://lit.uok.ac.ir/ebadakhshan
- -
حسن سرباز
حسن سرباز معاون آموزشی دانشکده زبان و ادبیات
گروه زبان و ادبیات عرب دانشیار
h.sarbaz [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Hasan_Sarbaz
- -
زکریا بزدوده
زکریا بزدوده معاون پژوهشی دانشکده زبان و ادبیات
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی دانشیار
z.bezdodeh [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Zakarya_Bezdoode
- -
تاریخچه تصدی ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگی

دوره تصدی

دکتر ابراهیم بدخشان

خرداد 1400 تاکنون

دکتر پارسا یعقوبی

اسفند 1397 تا خرداد 1400

دکتر محسن پیشوایی علوی

1395 تا 1397

دکتر احمد نهیرات

1391 تا 1394