دسترسی سریع
محسن پیشوایی علوی
محسن پیشوایی علوی -
گروه زبان و ادبیات عرب دانشیار
M.pishvaiialavi [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Mohsen_PishwaiAlavi
- -
جمیل جعفری
جمیل جعفری -
گروه زبان و ادبیات عرب استادیار
j.jafari [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Jamil_Jafari
- -
عبدالله رسول نژاد
عبدالله رسول نژاد -
گروه زبان و ادبیات عرب دانشیار
abosami1387 [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Abdollah_Rasoulnejad
- -
هادی رضوان
هادی رضوان مدیرگروه زبان و ادبیات عرب
گروه زبان و ادبیات عرب دانشیار
hadirezwan [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Hadi_Rezvan
- -
حسن سرباز
حسن سرباز معاون آموزشی دانشکده زبان و ادبیات
گروه زبان و ادبیات عرب دانشیار
h.sarbaz [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Hasan_Sarbaz
- -
محمد رضا عزیزی پور
محمد رضا عزیزی پور -
گروه زبان و ادبیات عرب استادیار
AZIZIPOUR75 [at] YAHOO.COM http://scimet.uok.ac.ir/Mohammadreza_Azizipour
- -
احمد نهیرات
احمد نهیرات -
گروه زبان و ادبیات عرب استادیار
a.nohairat [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Ahmad_Nohairat
- -
شرافت کریمی
شرافت کریمی مشاور در امور بانوان دانشگاه
گروه زبان و ادبیات عرب استادیار
sh.karimi [at] lit.uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Sharafat_Karimi
- 087-33718097