دسترسی سریع
محمد احمدنژاد
محمد احمدنژاد رئیس مرکز زبان دانشگاه کردستان
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
M.ahmadnejad [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Mohammad_Ahmadnejad
- -
سیروس امیری
سیروس امیری -
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
amiri.cyrus [at] gmail.com http://scimet.uok.ac.ir/Cyrus_Amiri
- -
ابراهیم بدخشان
ابراهیم بدخشان سرپرست دانشکده زبان و ادبیات
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی دانشیار
badakhshane [at] gmail.com http://lit.uok.ac.ir/ebadakhshan
- -
زکریا بزدوده
زکریا بزدوده معاون پژوهشی دانشکده زبان و ادبیات
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی دانشیار
z.bezdodeh [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Zakarya_Bezdoode
- -
محمد رضا خدابخش
محمد رضا خدابخش -
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
rezak558 [at] gmail.com http://scimet.uok.ac.ir/MohammadReza_Khodabakhsh
- -
مسعود دهقان
مسعود دهقان -
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
m.dehghan [at] lit.uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Masoud_Dehghan
- -
عرفان رجبی
عرفان رجبی -
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
rajabi.e.sh [at] gmail.com http://scimet.uok.ac.ir/Erfan_Rajabi
- 08716665834
سید بختیار سجادی
سید بختیار سجادی -
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی دانشیار
bakhtiar_sadjadi [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Bakhtiar_Sadjadi
- 336664600 (2403)
حبیب سلیمانی
حبیب سلیمانی سرپرست مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
h.soleimani [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Habib_Soleimani
- 33624027 (2343)
ولی غلامی
ولی غلامی مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
- http://scimet.uok.ac.ir/Vali_Gholami
- -
...21