دسترسی سریع
یداله پشا آبادی
یداله پشا آبادی مدیر گروه زبان و ادبیات کردی
گروه زبان و ادبیات کردی استادیار
y.pashabadi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Yadollah_Pashabadi
- داخلی 2212
بهروز چمن آرا
بهروز چمن آرا سرپرست پژوهشکده کردستان شناسی
گروه زبان و ادبیات کردی استادیار
b.chamanara [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Behrooz_Chamanara
- -
فرهاد محمدی
فرهاد محمدی -
گروه زبان و ادبیات کردی استادیار
f.mohammadi [at] uok.ac.ir
- -
زانیار نقشبندی
زانیار نقشبندی -
گروه زبان و ادبیات کردی استادیار
z.naghshbandi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Zaniar_Naghshbandi
- -