دسترسی سریع
صالح ادیبی
صالح ادیبی -
گروه زبان و ادبیات فارسی استادیار
- http://scimet.uok.ac.ir/Saleh_Adibi
- -
سید احمد پارسا
سید احمد پارسا -
گروه زبان و ادبیات فارسی استاد
a.parsa [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/SayyedAhmad_Parsa
- -
نجم الدین جباری
نجم الدین جباری -
گروه زبان و ادبیات فارسی استادیار
njabari [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Bakhtiar_Sadjadi
- -
هیوا حسن پور
هیوا حسن پور مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی
گروه زبان و ادبیات فارسی استادیار
Hiva.hasanpour [at] uok.ac.ir
- -
فردین حسین پناهی
فردین حسین پناهی -
گروه زبان و ادبیات فارسی استادیار
Fardin.hp [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Fardin_Hosseinpanahi
- -
سید اسعد شیخ احمدی
سید اسعد شیخ احمدی -
گروه زبان و ادبیات فارسی استادیار
as.sheykhahmadi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/SeyedAsaad_Sheikhahmadi
- -
نسرین علی اکبری
نسرین علی اکبری -
گروه زبان و ادبیات فارسی استادیار
naliakbary [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Nasrin_AliAkbari
- 08733623538
طیبه فدوی
طیبه فدوی -
گروه زبان و ادبیات فارسی استادیار
T.fadavi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Tayebeh_Fadavi
- -
تیمور مالمیر
تیمور مالمیر -
گروه زبان و ادبیات فارسی استاد
T.malmir [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Teymoor_Malmir
- -
پارسا یعقوبی جنبه سرائی
پارسا یعقوبی جنبه سرائی -
گروه زبان و ادبیات فارسی استاد
p.yaghoobi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Parsa_Yaghoobijanbehsaraie
- -