دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده زبان و ادبیات

محمد احمدنژاد
محمد احمدنژاد رئیس مرکز زبان دانشگاه کردستان
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
M.ahmadnejad [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Mohammad_Ahmadnejad
- -
صالح ادیبی
صالح ادیبی -
گروه زبان و ادبیات فارسی استادیار
- http://scimet.uok.ac.ir/Saleh_Adibi
- -
سیروس امیری
سیروس امیری -
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
amiri.cyrus [at] gmail.com http://scimet.uok.ac.ir/Cyrus_Amiri
- -
ابراهیم بدخشان
ابراهیم بدخشان سرپرست دانشکده زبان و ادبیات
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی دانشیار
badakhshane [at] gmail.com http://lit.uok.ac.ir/ebadakhshan
- -
زکریا بزدوده
زکریا بزدوده معاون پژوهشی دانشکده زبان و ادبیات
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی دانشیار
z.bezdodeh [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Zakarya_Bezdoode
- -
سید احمد پارسا
سید احمد پارسا -
گروه زبان و ادبیات فارسی استاد
a.parsa [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/SayyedAhmad_Parsa
- -
یداله پشا آبادی
یداله پشا آبادی مدیر گروه زبان و ادبیات کردی
گروه زبان و ادبیات کردی استادیار
y.pashabadi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Yadollah_Pashabadi
- داخلی 2212
محسن پیشوایی علوی
محسن پیشوایی علوی -
گروه زبان و ادبیات عرب دانشیار
M.pishvaiialavi [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Mohsen_PishwaiAlavi
- -
نجم الدین جباری
نجم الدین جباری -
گروه زبان و ادبیات فارسی استادیار
njabari [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Bakhtiar_Sadjadi
- -
جمیل جعفری
جمیل جعفری -
گروه زبان و ادبیات عرب استادیار
j.jafari [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Jamil_Jafari
- -
...4321