دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده زبان و ادبیات

بهروز چمن آرا
بهروز چمن آرا سرپرست پژوهشکده کردستان شناسی
گروه زبان و ادبیات کردی استادیار
b.chamanara [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Behrooz_Chamanara
- -
هیوا حسن پور
هیوا حسن پور مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی
گروه زبان و ادبیات فارسی استادیار
Hiva.hasanpour [at] uok.ac.ir
- -
فردین حسین پناهی
فردین حسین پناهی -
گروه زبان و ادبیات فارسی استادیار
Fardin.hp [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Fardin_Hosseinpanahi
- -
محمد رضا خدابخش
محمد رضا خدابخش -
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
rezak558 [at] gmail.com http://scimet.uok.ac.ir/MohammadReza_Khodabakhsh
- -
مسعود دهقان
مسعود دهقان -
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
m.dehghan [at] lit.uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Masoud_Dehghan
- -
عرفان رجبی
عرفان رجبی -
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
rajabi.e.sh [at] gmail.com http://scimet.uok.ac.ir/Erfan_Rajabi
- 08716665834
عبدالله رسول نژاد
عبدالله رسول نژاد -
گروه زبان و ادبیات عرب دانشیار
abosami1387 [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Abdollah_Rasoulnejad
- -
هادی رضوان
هادی رضوان مدیرگروه زبان و ادبیات عرب
گروه زبان و ادبیات عرب دانشیار
hadirezwan [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Hadi_Rezvan
- -
سید بختیار سجادی
سید بختیار سجادی -
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی دانشیار
bakhtiar_sadjadi [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Bakhtiar_Sadjadi
- 336664600 (2403)
حسن سرباز
حسن سرباز معاون آموزشی دانشکده زبان و ادبیات
گروه زبان و ادبیات عرب دانشیار
h.sarbaz [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Hasan_Sarbaz
- -
...4321