دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده زبان و ادبیات

حبیب سلیمانی
حبیب سلیمانی سرپرست مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
h.soleimani [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Habib_Soleimani
- 33624027 (2343)
سید اسعد شیخ احمدی
سید اسعد شیخ احمدی -
گروه زبان و ادبیات فارسی استادیار
as.sheykhahmadi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/SeyedAsaad_Sheikhahmadi
- -
محمد رضا عزیزی پور
محمد رضا عزیزی پور -
گروه زبان و ادبیات عرب استادیار
AZIZIPOUR75 [at] YAHOO.COM http://scimet.uok.ac.ir/Mohammadreza_Azizipour
- -
نسرین علی اکبری
نسرین علی اکبری -
گروه زبان و ادبیات فارسی استادیار
naliakbary [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Nasrin_AliAkbari
- 08733623538
ولی غلامی
ولی غلامی مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
- http://scimet.uok.ac.ir/Vali_Gholami
- -
جلیل فتحی
جلیل فتحی -
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
J.fathi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Jalil_Fathi
- -
طیبه فدوی
طیبه فدوی -
گروه زبان و ادبیات فارسی استادیار
T.fadavi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Tayebeh_Fadavi
- -
تیمور مالمیر
تیمور مالمیر -
گروه زبان و ادبیات فارسی استاد
T.malmir [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Teymoor_Malmir
- -
فرهاد محمدی
فرهاد محمدی -
گروه زبان و ادبیات کردی استادیار
f.mohammadi [at] uok.ac.ir
- -
زانیار نقشبندی
زانیار نقشبندی -
گروه زبان و ادبیات کردی استادیار
z.naghshbandi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Zaniar_Naghshbandi
- -
...4321