دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده زبان و ادبیات

احمد نهیرات
احمد نهیرات -
گروه زبان و ادبیات عرب استادیار
a.nohairat [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Ahmad_Nohairat
- -
رحمان ویسی حصار
رحمان ویسی حصار -
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی استادیار
Veisirahman [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Rahman_VeisiHasar
- -
شرافت کریمی
شرافت کریمی مشاور در امور بانوان دانشگاه
گروه زبان و ادبیات عرب استادیار
sh.karimi [at] lit.uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Sharafat_Karimi
- 087-33718097
یادگار کریمی
یادگار کریمی مدیر گروه زبان کردی و زبان شناسی پژوهشکده کردستان شناسی
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی دانشیار
y.karimi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Yadgar_Karimi
- -
پارسا یعقوبی جنبه سرائی
پارسا یعقوبی جنبه سرائی -
گروه زبان و ادبیات فارسی استاد
p.yaghoobi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Parsa_Yaghoobijanbehsaraie
- -
...4321