دسترسی سریع

کارمندان دانشکده زبان و ادبیات

لیست کارمندان
علی روحی مدیر امور عمومی
- 087-33666770 (2598 داخلی)
سولماز مرادی مسئول آموزش مقطع کارشناسی
- 087-33625193 (2512 داخلی)
امید نی چی کارشناس گروه زبان
- -
صالح ویسی مسئول دبیرخانه
- 087-33666758 (2202 داخلی)
هیرو یزدان­ پناه کارشناس مسئول فناوری اطلاعات دانشکده زبان و ادبیات
H.yazdanpanah@uok.ac.ir 087-33623667