دسترسی سریع

زمینه کاری اساتید گروه

دکتر شهرام کبودوندپور
عنوان مدرک تحصیلی:
 • بوم شناسی و مدیریت حیات وحش
 
زمینه های مطالعاتی:
 • بیوسیستماتیک جمعیت های حیات وحش
 • ارزیابی زیستگاه های طبیعی و مطلوبیت آن ها با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 
 • زیست شناسی حفاظت
دکتر بابک سوری
عنوان مدرک تحصیلی:
 • علوم و فناوری محیط زیست
 
زمینه های مطالعاتی: 
 • آلودگی و ارزیابی خاک ها و اراضی
 • ریزگردهای با منشا زمین زاد و آلودگی های مرتبط با آن
 • آلودگی فلزات سنگین در آب و روشهای حذف آن 
 • ژئوشیمی محیط زیست
دکتر جمیل امان اللهی
عنوان مدرک تحصیلی:
 • حفاظت و کیفیت محیط زیست
 
زمینه های مطالعاتی: 
 • شناسای و پیش بینی آلودگی های هوا با استفاده از مدلهای مختلف و داده های ماهواره ی
 • برآورد نیاز آبی محیط زیستی رودخانه ها 
 • کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیای و سنجش از دور در مطالعات محیط زیست
دکتر فرشید قربانی
عنوان مدرک تحصیلی:
 • آلودگی محیط زیست
 
زمینه های مطالعاتی: 
 • تجزیه کاتالیستی و فتوکاتالیستی آلاینده های زیست محیطی
 • مطالعه و کاربرد شاخص های زیستی در مطالعات زیست محیطی
 • تولید سوخت های زیستی
 • جذب و تجزیه زیستی آلاینده های محیطی
 • تولید و کاربرد نانوحسگرها در سنجش و پایش آلاینده ها
 • ساخت نمونه بردارهای آلاینده های محیطی به روش غیر فعال

دکتر هانیه غفاری
عنوان مدرک تحصیلی:
 • محیط زیست
 
زمینه های مطالعاتی: 
 • مطالعه تاریخ طبیعی، پراکنش و رژیم غذایی خزندگان خاورمیانه با تاکید بر گونه های در معرض خطر انقراض
 • بوم شناسی، اکولوژی رفتار و فیلوژئوگرافی دوزیستان و خزندگان بویژه لاک پشت های برکه ای و خشکیزی
 • بوم شناسی گونه های بومی و مهاجم
 • حفاظت از تنوع زیستی بویژه لاک پشت های برکه ای و خشکیزی

دکتر مرضیه رئیسی ورزنه
عنوان مدرک تحصیلی:
 • مهندسی محیط زیست (توسعه پایدار)
 
زمینه های مطالعاتی: 
 • توسعه پایدار
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • طراحی شهری