دسترسی سریع
جمیل امان اللهی
جمیل امان اللهی -
گروه محیط زیست دانشیار
j.amanollahi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Jamil_Amanollahi
- -
وحید زمانی
وحید زمانی -
گروه محیط زیست استادیار
w.zamani [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Wahid_Zamani
- -
بابک سوری
بابک سوری -
گروه محیط زیست دانشیار
bsouri [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Bubak_Souri
- -
هانیه غفاری
هانیه غفاری مدیر گروه
گروه محیط زیست استادیار
h.ghaffari [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Hanyeh_Ghaffari
- 3309
فرشید قربانی
فرشید قربانی معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی
گروه محیط زیست دانشیار
f.ghorbani [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Farshid_Ghorbani
- -
شهرام کبودوندپور
شهرام کبودوندپور -
گروه محیط زیست استادیار
s.kaboodvandpour [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Shahram_Kaboodvandpour
- 087-33620551