دسترسی سریع

خدمات قابل ارائه توسط آزمایشگاه‌ های گروه شیلات دانشگاه کردستان

دانشگاه کردستان / دانشکده‌ها / دانشکده منابع طبیعی / گروه‌های آموزشی / گروه شیلات / خدمات قابل ارائه توسط آزمایشگاه‌ های گروه شیلات
خدمات آزمایشگاهی گروه شیلات
ردیف عنوان خدمت هزینه خدمت (ریال) مدت زمان تخمینی انجام خدمت (هفته)
1 شناسایی انواع ماهی تا حد گونه به ازای هر نمونه: 2000000 ریال 1
2 زیست سنجی و تعیین ویژگی‌های زیستی (تولید مثل، رژیم غذایی، تعیین سن) انواع گونه‌های ماهیان

زیست‌سنجی (طول و وزن): 300000 ریال

تعیین سن از روی فلس: 500000 ریال

تعیین سن از روی اتولیت: 800000 ریال

بررسی مراحل رسیدگی جنسی: 700000 ریال

بررسی رژیم غذایی: 1000000 ریال
2-3
 3  استخراج DNA از بافت ماهی  استخراج به روش فنول-کلروفرم: 4000000 ریال 2
 4  تهیه cDNA از ژن‌های هدف  20000000 ریال 4
 5  الکتروفورز ژل آگاروز و پلی‌اکریل‌آمید 5000000 ریال 3
 6  تکثیر ژن (PCR) 10000000 ریال 3
 7  خون‌شناسی انواع ماهیان  توافقی 1-3
 8  تهیه مقطع میکروسکوپی از بافت ماهیان توافقی6
 9  شناسایی انواع ماکروبنتوز تا حد گونه به ازای هر نمونه: 3000000 ریال 1
 10 شناسایی انواع فیتوپلانکتون تا حد گونه به ازای هر نمونه: 2000000 ریال 1
 11  شناسایی انواع زئوپلانکتون تا حد گونه به ازای هر نمونه: 2000000 ریال 1
 12 شناسایی انواع پریفیتون تا حد گونه به ازای هر نمونه: 3000000 ریال 2
 13  شناسایی انواع گیاهان آبزی تا حد گونه به ازای هر نمونه: 1500000 ریال 2
 14  تعیین ساختار جمعیتی جوامع بنتوز منابع آبی به ازای هر ایستگاه: 5000000 ریال 2
 15 تعیین ساختار جمعیتی جوامع فیتوپلانکتون منابع آبی به ازای هر ایستگاه: 5000000 ریال 2
 16  تعیین ساختار جمعیتی جوامع زئوپلانکتون منابع آبی به ازای هر ایستگاه: 5000000 ریال 2
 17  تعیین ساختار جمعیتی جوامع پریفیتون منابع آبی به ازای هر ایستگاه: 5000000 ریال 2
 18  انجام آزمون سم‌شناسی داروها و آلاینده‌ها با استفاده از گونه‌ی Artemia sp. و مطابق با استاندارد ISO TS 20787

تعیین EC50 چهل و هشت ساعته با استفاده از حداقل 7 غلظت و 3 تکرار: 7000000 ریال

تعیین EC50 نود و شش ساعته با استفاده از حداقل 7 غلظت و 3 تکرار: 12000000 ریال
2
 19  انجام انواع آزمون‌های سم‌شناسی حاد بر روی انواع داروها و آلاینده‌ها با استفاده از گونه‌های ریزجلبک (microalgae) و مطابق با استاندارد OECD 201 تعیین IC50 چهل و هشت ساعته با استفاده از حداقل 7 غلظت و 3 تکرار: 7000000 ریال 2
 20 انجام انواع آزمون‌های سم‌شناسی حاد (Immobility) و مزمن (Reproduction) بر روی انواع داروها و آلاینده‌ها با استفاده از گونه‌ی Daphnia magna و مطابق با استانداردهای OECD 202, 211

تعیین EC50 چهل و هشت ساعته با استفاده از حداقل 7 غلظت و 3 تکرار: 7000000 ریال

انجام آزمون Reproduction با 3 غلظت و 3 تکرار: 20000000 ریال
2-6
 21  انجام انواع آزمون‌های سم‌شناسی حاد (Lethality) و مزمن (Bioaccumulation, Growth Test  و غیره) بر روی انواع داروها و آلاینده‌ها با استفاده از انواع گونه‌های ماهی و مطابق با استانداردهای OECD 203, 305, 215, 204, 212, 229, 230, 234 

تعیین LC50 نود و شش ساعته بر روی ماهی گورخری (Danio rerio) با استفاده از حداقل 7 غلظت و 3 تکرار: 7000000 ریال

تعیین LC50 نود و شش ساعته بر روی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) و یا ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio) با استفاده از حداقل 7 غلظت و 3 تکرار: 21000000 ریال

انجام آزمون‌های دراز مدت: قیمت توافقی
حداقل 3
 22  انجام آزمون سم‌شناسی انواع داروها و آلاینده‌ها با استفاده از گونه‌های Myriophyllum و Ceratophyllum و مطابق با استانداردهای OECD 238, 239

انجام آزمون طبق استاندارد به صورت 14 روزه می‌باشد. هزینه انجام طبق استاندارد 238 (با استفاده از حداقل 7 غلظت و 3 تکرار): 14000000

هزینه انجام طبق استاندارد 239 (با استفاده از حداقل 7 غلظت و 3 تکرار): 17000000
4-6
 23  آزمون تعیین کارایی انواع افزودنی‌ها و مکمل‌های جدید خوراکی در گونه‌های مختلف ماهی قیمت توافقی حداقل 10